Doprava Zdarma nad 50 €
100% Oficiálny merchandise
e-shop funguje bez obmedzenia

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PREVÁDZKOVANÍ FANSHOPU

1. Základné informácie, vysvetlenie základných pojmov

1.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu na internetovej adrese Fanshop.hcslovan.sk (ďalej len „Fanshop“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom na Nové Záhrady I/9, 831 04 Bratislava, IČO : 51 718 324, DIČ : 2120771037, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave I., oddiel Sro, vložka číslo 128785/B (ďalej len „Predávajúci“)

1.2. Prevádzkovať Fanshop nie je Predávajúci schopný bez súčasného spracovania niektorých osobných údajov, ktoré sa týkajú :

1.2.1. fyzickej osoby, na meno ktorej bol v rámci Fanshopu vytvorený užívateľský účet (ďalej len „Užívateľský účet“), bez ohľadu na to, či táto osoba vykonala nákup vo Fanshope (ďalej len „Užívateľ“), a/alebo

1.2.2.(i)fyzické osoby nakupujúce vo Fanshope či (ii) fyzické osoby zastupujúce pri nákupe vo Fanshope právnickú osobu, či už si tie osoby vytvorili Užívateľský účet alebo nie (všetky tieto fyzické osoby spoločne ďalej len „Kupujúci“).

 

V súvislosti s Užívateľskými účtami Predávajúci upozorňuje, že dôvodom existencie tohto doplnku v rámci Fanshopu je snaha zjednodušiť a zefektívniť nakupovanie vo Fanshope, a to hlavne Kupujúcim, ktorí vo Fanshope nakupujú opakovane, čomu zodpovedá i rozsah v súvislosti s týmto spracovávaním osobných údajov týkajúcich sa Užívateľov (bližšie viď. odst. 2.3. týchto Informácií). Predávajúci nebráni žiadnej osobe vo vytvorení Užívateľského účtu bez súčasného uskutočnenia nákupu vo Fanshope, rozsah súvislosti s týmto spracovávaním osobných údajov týkajúcich sa Užívateľa (viď. odst. 2.3. týchto Informácií) sa však v takom prípade nijak nemení a vytvorením Užívateľského účtu Užívateľ potvrdzuje, že je s práve uvedeným vyrozumený a že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely vedenia Užívateľského účtu tak, ako je totospracovanie popísané v týchto informáciach.

 1.3. Za účelom splnenia svojej oznamovacej povinnosti, ktorá vyplýva z právnej úpravy ochrany osobných údajov poskytuje Predávajúci tieto základné informácie ohľadne spracovania osobných údajov (ďalej len „Informácie“), ktoré sú určené všetkým Kupujúcim a Užívateľom. V odpovedajúcom rozsahu sa tieto Informácie uplatnia vo vzťahu k (i) zákazníkom kamennej predajne a rovnako predajného stánku Fanshopu a (ii) účastníkom akcií usporiadaných Predávajúcim v súvislosti s prevádzkovaním Fanshopu (napr. autogramiáda hráčov hokeja, a i.)

 1.4. Uplatniť si voči Predávajúcemu právo, či vzniesť akékoľvek dotazy alebo žiadosť vo vzťahu k osobným údajom je možné buď elektronicky na e-mailovej adrese fanshop@hcslovan.sk, alebo písomne na adresu sídla Predávajúceho.

 1.5. Pri spracovaní osobných údajov sa Predávajúci riadi podľa :

1.5.1. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), a

1.5.2. zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“), a

1.5.3. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany osobných údajov a/alebo za účelom adaptácie Nariadenia GDPR.

1.6. Pre ľahšie porozumenie textu týchto Informácií uvádza Predávajúci na tomto mieste vysvetlenie niektorých základných pojmov používaných v týchto Informáciách a súvisiacich so spracovaním osobných údajov :

1.6.1. Osobný údaj = akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, t.j. osobe, ktorú je možné (ne)priamo identifikovať (napr. meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnych prvkov jej identity);

1.6.2. Dotknutá osoba = fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú a prostredníctvom ktorých je možné fyzickú osobu identifikovať – v prípade týchto Informácií sa jedná predovšetkým o Kupujúceho a Užívateľa v odpovedajúcom rozsahu a taktiež o zákazníka kamennej predajne či predajného stánku Fanshopu a účastníka akcie usporiadanej Predávajúcim v súvislosti s prevádzkovaním Fanshopu (tieto osoby môžu byť ďalej v texte spoločne označované len ako „Subjekt“);

1.6.3. Prevádzkovateľ osobných údajov = akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inou osobou určuje prostriedky a účely spracovania osobných údajov – v prípadoch, ktoré sa riadia týmito Informáciami je správcom osobných údajov Predávajúci;

1.6.4. Sprostredkovateľ osobných údajov = každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov – v prípade tých Informácií sa jedná najmä o niektoré z osôb popisovaných v odst. 7.2. nižšie.

1.6.5. Príjemca osobných údajov = akákoľvek osoba, ktorej sú osobné údaje poskytnuté (s výnimkou orgánov verejnej moci pri splnení podmienok stanovených Nariadením GDPR) – viď. najmä kategórie osôb opísaných v ods. 7.2. týchto Informácií; 
1.6.6. Spracovanie osobných údajov = akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi (ich súbory), ktorá je vykonávaná s alebo bez pomoci automatizovaných postupov, napr. zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie či pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie či akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

1.7. Spracovanie osobných údajov vykonáva Predávajúci manuálne aj automaticky (pomocou výpočtovej techniky) a v papierovej i v elektronickej podobe, vždy v závislosti od povahy konkrétneho spracovania.

1.8. Predávajúci nie je aktuálne povinný menovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a ani ju nemenuje dobrovoľne.

 

2. Spracovávané osobné údaje

2.1. Predávajúci spracováva osobné údaje získané :

2.1.1. od osoby, ktorá vykonala objednávku tovaru vo Fanshope, a/alebo

2.1.2. od osoby, ktorá vykonala registráciu Užívateľského účtu; a/alebo 
2.1.3. od zákazníka kamenej predajne či predajného stánku Fanshopu; a/alebo 
2.1.4. od účastníka akcie organizovanej Predávajúcim v súvislosti s prevádzkovaním Fanshopu.

 

V niektorých prípadoch môžu byť spracovávané údaje získane Predávajúcim rovnako z verejných zdrojov (verejný register, verejný zoznam či sprístupnené údaje z registra a evidencie verejnej správy, atď.). Taktiež je možné že niektoré z údajov obdrží Predávajúci od niektorého zo svojich partnerov (napr. dopravná spoločnosť, banka, a pod.).

 

 2.2. Nižšie uvedené druhy osobných údajov sú Predávajúcim spracovávané výhradne v súvislosti s : 
2.2.1. nákupom vo Fanshope; a/alebo 
2.2.2. vytvorením Užívateľského účtu; a/alebo 
2.2.3. návštevou kamennej predajne či predajného stánku Fanshopu; a/alebo 
2.2.4. účasťou na akcii usporiadanej Predávajúcim v súvislosti s prevádzkovaním Fanshopu,
pokiaľ ide o také osobné údaje, bez ktorých spracovania sa predávajúci s ohľadom na podstatu prevádzkovania Fanshopu a súvisiacich činností, spôsobu fungovania Fanshopu a účelu Užívateľského účtu nezaobíde a nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov nie je schopný dosiahnuť inými prostriedkami.

 2.3. V prípade Užívateľov spracováva Predávajúci :

2.3.1. tzv. adresné a identifikačné údaje - najmä meno a priezvisko, e-mailovú adresu, tel. číslo, adresu, prípadne doručovaciu adresu, názov firmy, IČO a prípadne DIČ, prístupové údaje k Užívateľskému účtu (t.j. login a heslo), prípadne vzájomnú komunikáciu, IP adresu, cookies.


Pre úplnosť Predávajúci uvádza, že uvedenie týchto údajov nie je (v okamihu vytvárania Užívateľského účtu bez súčasného vykonávania nákupu vo Fanshope) ani zmluvnou ani zákonnou požiadavkou, s ohľadom na určenie a účel doplnku Užívateľského účtu v rámci Fanshopu (viď. Ods. 1.2. Vyššie), však bez uvedenia týchto údajov nie je zriadenie Užívateľského účtu možné.

 

2.4. V prípade Kupujúcich Predávajúci spracováva :

 2.4.1. tzv. adresné a identifikačné údaje - najmä meno a priezvisko, názov firmy, e-mailovú adresu, tel. číslo, IČO a prípadne DIČ, prípadne údaj o zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri, adresu bydliska či sídla, prípadne doručovaciu adresu, prípadne prístupové údaje k Užívateľskému účtu (t.j. login a heslo), prípadne vzájomnú komunikáciu, IP adresu, cookies; 
2.4.2. tzv. popisné údaje - najmä bankové spojenie; 
2.4.3. tzv. iné údaje - najmä objednaný tovar, dátum objednávky, číslo objednávky, cenu tovaru, dátum splatnosti objednaného tovaru, informácie o vykonanej platbe, údaje o zaslaných oznámeniach (potvrdenie objednávky, informácie o pohybe tovaru), opis dodaného tovaru a množstvo, spôsob doručenia, informácie o prípadnom odstúpení od zmluvy, informácie ohľadne prípadných reklamácií či uplatňovaní práv z chybného plnenia, prípadne vzájomná komunikácia. 
Pre úplnosť Predávajúci uvádza, že sa jedná o údaje, ktoré predávajúci spracováva predovšetkým preto, aby mohol splniť povinnosti vyplývajúce pre neho z legislatívy (najmä účtovných a daňových) a/alebo aby mohol riadne splniť zmluvu uzavretú medzi ním a Kupujúcim a možným dôsledkom neposkytnutia niektorého z údajov, ktoré Predávajúci potrebuje získať od Kupujúceho, je nemožnosť uzavrieť zmluvu s Predávajúcim či riešiť situácie vzniknutej prípadne počas trvania zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim či v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom.

 2.5. Konkrétne typy a rozsah osobných údajov, ktoré Predávajúci spracováva vo vzťahu ku konkrétnemu Subjektu sa odvíja od osoby Subjektu a povahy vzťahu Subjektu s Predávajúcim. Predávajúci však uisťuje, že všetky osobné údaje, ktoré Predávajúci spracováva, sa Predávajúcim uchovávajú s úrovňou zabezpečenia zodpovedajúcej povahe spracovávaných osobných údajov a v rámci Predávajúceho sú prístupné len osobám na to povolaným. Všetka komunikácia medzi webovým serverom Predávajúceho a zariadením Subjektu je šifrovaná a webové stránky Fanshopu a ostatné systémy používané Predávajúcim pri prevádzkovaní Fanshopu sú zabezpečené pomocou technických a organizačných opatrení proti neoprávneným zásahom. 
2.6. Predávajúci tiež upozorňuje, že internetová stránka, na ktorej je Fanshop umiestnený, používa cookies a podobné technológie, viac informácií k tomuto, možno nájsť na internetovej adrese. 
2.7. Počas priebehu akcií organizovaných Predávajúcim v súvislosti s prevádzkovaním Fanshopu môžu byť tiež vyhotovované fotografie dokumentujúce ich priebeh. O plánovanom vyhotovení akejkoľvek fotografie sú účastníci vopred informovaní a majú možnosť sa zhotovenia fotografie(í) nezúčastniť. Niektoré z vyhotovených fotografií môžu byť zverejnené na internetových stránkach či sociálnych sieťach Predávajúceho (pre ilustráciu či informovanie o priebehu organizovanej akcie, prípadne na pripomenutie významných okamihov a pod., čo predávajúci považuje za svoj oprávnený záujem). Ak je Subjekt na ktorejkoľvek takejto fotografii zachytený, Predávajúci spracuváva danú fotografiu ako osobný údaj Subjektu, tzv. identifikačný údaj vo forme fotografie. Subjekt je oprávnený uplatniť si všetky práva s tým súvisiace vyplývajúce pre neho z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

3. Účel spracovania osobných údajov, právny základ pre spracovanie osobných údajov

3.1. Predávajúci spracováva osobné údaje za niektorých z nasledujúcich účelov a na niektorom z nasledujúcich právnych základov (v závislosti na konkrétnom type spracovania osobných údajov v danom prípade) : 
3.1.1. rokovanie o prípadnom uzavretí zmluvy, vrátane prijatia opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Subjektu – viď. čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenie GDPR, resp. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOU; 
3.1.2. uzatvorenie a plnenie zmluvy (najmä prijatie a vybavenie objednávky, expedície objednaného tovaru a pod., prípadne vrátane zriadenia, správy a vedenia Užívateľského účtu pre Kupujúceho a vrátane vybavovania prípadných reklamácií či uplatnených práv z chybného plnenia), evidencia zmluvy - pozri čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenie GDPR, resp. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOU; 
3.1.3. oprávnených záujmov Predávajúceho (t.j. na účely propagácie tovaru Predávajúceho a jeho činnosti, naplňovania marketingovej stratégie, priameho marketingu vrátane zasielania obchodných oznámení, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov a uplatňovania, ochrana alebo bránenie práv Predávajúceho ako záležitosti, ktoré Predávajúci považuje za svoje oprávnené záujmy ) - viď. čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenie GDPR, resp. § 13 ods. 1, písm. f) ZOOU; 
3.1.4. plnenie povinností vyplývajúce pre Predávajúceho z právnych predpisov – viď. čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenie GDPR, resp. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOU; 
3.1.5. iné spracovanie osobných údajov založené na súhlase Subjektu podľa čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenie GDPR, resp. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOU (najmä zriadenie, správa a vedenie Užívateľského účtu pre Užívateľa).

 

4. Doba spracovania osobných údajov

4.1. Osobné údaje sa spracovávajú Predávajúcim po dobu potrenú k splneniu konkrétneho účelu spracovania.

4.2. Osobné údaje súvisiace s nákupom Kupujúceho vo Fanshope spracováva Predávajúci po dobu plnenia zmluvy a 10 rokov po ukončení plnenia podľa zmluvy alebo ukončenia zmluvy ako takej, prípadne po uplynutí doby 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu podľa príslušnej zmluvy došlo, keď sa jedná o dobu, po ktorú na strane predávajúceho existuje potreba zachovania osobných údajov pre ich prípadné využitie na jeden z účelov podľa bodu 3.1.3. či 3.1.4. týchto Informácií. 
4.3. Osobné údaje spracovávané Predávajúcim v súvislosti s vytvorením Užívateľského účtu zo strany Kupujúceho, spracováva Predávajúci do doby zrušenia tohto účtu Kupujúcim (ak sa pred tým nezistí iný dôvod pre ukončenie takéhoto spracovania). 
4.4. Osobné údaje spracovávané Predávajúcim v súvislosti s vytvorením Užívateľského účtu zo strany Používateľa, spracováva Predávajúci do doby zrušenia tohto účtu Užívateľom, (ak sa pred tým nezistí iný dôvod pre ukončenie takéhoto spracovania). 
4.5. Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase Subjektu, vykonáva Predávajúci takéto spracovanie počas trvania príslušného súhlasu (ak sa pred tým nezistí iný dôvod pre ukončenie takéhoto spracovania). 
4.6. Fotografie v zmysle bodu 2.7. týchto Informácií spracováva Predávajúci po dobu 5 rokov od zhotovenia fotografie, keď sa jedná o dobu, po ktorú na strane Predávajúceho existuje potreba zachovania osobných údajov pre ich prípadné využitie na jeden z účelov podľa bodu 3.1.3. či 3.1.4. týchto Informácií. 
4.7. Po uplynutí doby spracovania príslušného osobného údaja vykoná Predávajúci jeho výmaz, ak neexistuje iný právny základ (dôvod) pre jeho ďalšie spracovanie.
4.8. Súčasne Predávajúci vykonáva pravidelné (t.j. 1x za 12 mesiacov) preskúmanie spracovávaných osobných údajov a ak zistí, že niektorý z osobných údajov už nepotrebuje spracovávať, zaistí bez zbytočného odkladu výmaz takéhoto osobného údaja aj pred uplynutím doby podľa bodu 4.2. až 4.6. vyššie.

 

5. Práva Subjektu

5.1. Subjekt má v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov najmä právo: 
5.1.1. na prístup k osobným údajom v zmysle čl. 15 Nariadenie GDPR, resp. § 21 ZOOU;
5.1.2. na bezodkladnú opravu akéhokoľvek osobného údaju, ktorý je chybný alebo nepresný či doplnenie akéhokoľvek osobného údaju, ktorý je neúplný, v zmysle čl. 16 Nariadenie GDPR, resp. § 22 ZOOU; 
5.1.3. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ak sú tieto údaje spracovávané na základe ním udeleného súhlasu (odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním); 
5.1.4. predložiť sťažnosť Dozornému orgánu (viď ods. 7.6. nižšie), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU či sa obrátiť na súd; 
5.1.5. požadovať vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 Nariadenie GDPR, resp. § 23 ZOOU;
5.1.6. požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov v zmysle čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 ZOOU; 
5.1.7. na informáciu o prípadnom plnení oznamovacej povinnosti v zmysle čl. 19 Nariadenie GDPR, resp. § 25 ZOOU; 
5.1.8. na prenosnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenie GDPR, resp. § 26 ZOOU;
5.1.9. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom individuálnom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka (s výnimkou prípadov stanovených v článku. 22 Nariadenie GDPR, resp. § 28 ZOOU) - Predávajúci aktuálne nevykonáva žiadne rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracovaní.

 

6. Právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov

6.1. Subjekt má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov, vykonávaného o.i. preto, že je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany, vrátane profilovania. Správca osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažne oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami či právami a slobodami Subjektu, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. 
6.2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má Subjekt právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu jeho sa týkajúcich osobných údajov pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Ak podá Subjekt námietku proti takémuto spracovaniu, nebudú už jeho osobné údaje pre tieto účely spracovávané.
6.3. Uplatniť právo namietať možno o.i. automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií. 
6.4. Subjekt má právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného zaujmú, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké účely, na účel historického výskumom, alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 ZOOU.

 

7. Ostatné informácie

7.1. Predávajúci výslovne žiada Kupujúceho aj Užívateľa, aby informovali Predávajúceho bezodkladne o akejkoľvek zmene alebo aktualizácii týkajúcej sa akéhokoľvek osobného údaja, ktorý Predávajúcemu poskytli.

7.2. Predávajúci týmto informuje, že osobné údaje (či niektoré z nich) môžu byť sprístupnené tretej osobe patriace do niektorej z nasledujúcich skupín:

7.2.1. zamestnanci Predávajúceho a osoby vykonávajúce pre neho prácu mimo pracovného pomeru;

7.2.2. osoby vykonávajúce pre Predávajúceho prácu či poskytujúce mu svoje služby na základe osobitnej zmluvnej dohody (ako príklad možno uviesť najmä osobu poskytujúcu Predávajúcemu služby spočívajúce v tvorbe a správe webu, t.j. aktuálne spoločnosť eSports.cz, s.r.o., IČO: 26340933, so sídlom : Plzeň, Jeřabinová 836/30, okres Plzeň-mesto, PSČ 32600; dopravca tovaru či poskytovateľa iných (vrátane spracovateľských) služieb či technológií využívaných prípadne Predávajúcim);

7.2.3. osoby, ktoré vykonávajú pre Predávajúceho účtovníctvo a zaisťujú pre neho záležitosti s tým spojené;

7.2.4. osoby poskytujúce Predávajúcemu daňové poradenstvo a zaisťujúce pre neho záležitosti s tým spojené;

7.2.5. osoby poskytujúce Predávajúcemu právne služby;

7.2.6. orgány verejnej moci (pri plnení zákonných povinností zo strany Predávajúceho či pri určovaní, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov a uplatňovanie alebo bránenie práv Predávajúceho), ak nejde o situáciu, keď sa podľa Nariadenia GDPR orgán verejnej moci za príjemcu osobných údajov nepovažuje;

Konkrétne tretia osoba, ktorej sú prípadne osobné údaje týkajúce sa Subjektu sprístupnené, sa odvíja od osoby Subjektu a povahy jeho vzťahu s Predávajúcim, pričom na žiadosť Subjektu (pozri ods. 1.4. týchto Informácií) poskytne Predávajúci Subjektu konkrétne identifikačné údaje osôb, ktorým prípadne sú / boli jeho osobné údaje sprístupnené.

7.3. Plnenie oznamovacej povinnosti Predávajúceho ohľadom opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania sa riadi ustanovením čl. 19 Nariadenie GDPR, resp. § 25 ZOOU.

7.4. Predávajúci nemá v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (ani príjemcovi v tretej krajine) alebo medzinárodnej organizácii.

7.5. Tieto Informácie sú účinné od 7.9.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu či zmenu týchto Informácií, pričom nové znenie Informácií zverejní Predávajúci vždy na svojich internetových stránkach Fanshopu.

7.6. Za zákonné spracovanie osobných údajov Subjektov zodpovedá spoločnosť Unity SK (IČO: 51 718 324). Dozorným úradom pre oblasť spracovania osobných údajov v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/).

 

 

V Bratislave, dňa 1.9. 2018

 

 

Andrea Kreislová

konateľka