Doprava Zdarma nad 50 €
100% Oficiálny merchandise
e-shop funguje bez obmedzenia

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Spoločnosti UNITY SK s.r.o., so sídlom Nové Záhrady I/9, 831 04 Bratislava, IČO : 51 718 324, DIČ : 2120771037, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 128785/B. (ďalej len „Predávajúci“)

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Predávajúceho a akéjkoľvek inej fyzickej či právnickej osoby, ktorá je zákazníkom Predávajúceho (ďalej tiež len „Zákazník“), vzniknuté na základe či v súvislosti so Zákazníkovým nákupom tovaru (najmä fanúšikovských predmetov, textilu a suvenírov) zo sortimentu Predávajúceho ponúkaného v internetovom obchode prevádzkovanom Predávajúcim na internetovej stránke fanshop.hcslovan.sk (ďalej len „tovar“; internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej stránke fanshop.hcslovan.sk ďalej  len „E-shop“).

1.2. Ak je Zákazník spotrebiteľom, riadi sa všetkými právnymi vzťahmi vzniknutými medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, príslušnými ustanoveniami v Slovenskej republike aktuálne platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"). Na účely VOP sa spotrebiteľom rozumie človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim zmluvu alebo s ním inak jedná (ďalej tiež len "Spotrebiteľ").
Ak tieto VOP pojednávajú o Zákazníkovi, a ak nie je pojem Zákazník v konkrétnom prípade bližšie špecifikovaný, má sa tým na mysli Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, (ďalej len "Zákazník - Spotrebiteľ") tak aj Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom.      
1.3. Ak nie je Zákazník Spotrebiteľom, riadia sa všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, príslušnými ustanoveniami v Slovenskej republike aktuálne platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä podľa Občianskeho zákonníka, s výnimkou tých, ktorých predmetom  úpravy je ochrana Spotrebiteľa.
1.4. Ustanovenia VOP upravujúce práva Spotrebiteľa sa týkajú len Zákazníka v postavení Spotrebiteľa, a Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom nie je v žiadnom prípade oprávnený sa takýchto práv domáhať.   
1.5. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci predáva Zákazníkovi Tovar (ďalej len "Zmluva"). Uskutočnením objednávky Tovaru Zákazník potvrdzuje, že sa s VOP zoznámil, a to v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy, že s nimi súhlasí a je nimi viazaný, to všetko v celom ich rozsahu a v znení, v akom boli zverejnené na webe E-shopu v okamihu uskutočnenia objednávky Zákazníkom.           
1.6. Ustanovením ods. 1.5. VOP nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť si v Zmluve odlišné dojednania od VOP, ktoré majú v takomto prípade prednosť.        
1.7. VOP sú vyhotovené a aj Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluvnú dokumentáciu archivuje Prenajímateľ v elektronickej podobe (iba ak je Zmluva uzavretá v inej forme), tretím osobám je neprístupná.  
1.8. Zákazník výslovne súhlasí s prípadným použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy; náklady s tým spojené (t.j. na internetové pripojenie, telefónne hovory a pod.) si hradí Zákazník sám, a to podľa podmienok, ktoré si dohodol s dodávateľmi predmetných služieb. Predávajúci výlučne v súvislosti s použitím niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku Zákazníkovi žiadne poplatky neúčtuje.

 

 1. PONUKA TOVARU

2.1. V E-shope ponúka Predávajúci na predaj Tovar tam zobrazený.         
2.2. Cena Tovaru ponúkaného v E-shope je zmluvná a vždy uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške podľa aktuálne platných právnych predpisov a všetkých súvisiacich poplatkov (to všetko spoločne ďalej len "Cena"). Predávajúci však upozorňuje a Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Cena nezahŕňa prípadné náklady spojené s balením a dodaním Tovaru, ktoré môžu byť v závislosti od spôsobu dodania Tovaru Zákazníkovi Predávajúcim dodatočne účtované. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru sú taktiež uvedené na webe E-shopu.
2.3. Ponuka Tovaru a jeho Cena zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na webe E-shopu; tým nie je dotknutá možnosť, aby Predávajúci uzavrel zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ponuky Tovaru a / alebo Ceny na webe E-shopu, a to kedykoľvek a podľa svojho uváženia.

2.4. Predávajúci si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na zmenu Ceny Tovaru pred jeho expedíciou. O tejto skutočnosti však bude Zákazník pred expedíciou Tovaru informovaný. V prípade súhlasu Zákazníka so zmenou Ceny Tovaru zašle Predávajúci Zákazníkovi potvrdzujúci e-mailovú správu s novými, aktuálne platnými, údajmi. V prípade, že Zákazník so zmenou Ceny nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.        
2.5. Predávajúci na tomto mieste upozorňuje, že v ponuke Predávajúceho sa nachádza takisto Tovar, ktorý môže byť vyrobený alebo upravený podľa priania Zákazníka či pre jeho potrebu (ako napr. fanúšikovský dres či iný fanúšikovský predmet opatrený menom a číslom Zákazníka, ním vybraného hráča alebo iným menom či číslom podľa výberu Zákazníka; ďalej tiež len "Personalizovaný tovar") a ktorého nákup sa v niektorých prípadoch riadi iným režimom, než nákup ostatného tovaru (pozri ďalej v texte týchto VOP).         
2.6. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky ponuky predaja Tovaru umiestnené na webe E-shopu sú nezáväzné a Predávajúci je podľa svojho uváženia oprávnený Zmluvu prípadne neuzavrieť, a to predovšetkým (i) so Zákazníkom, na strane ktorého došlo v minulosti k porušeniu niektorých z povinností, ktoré vyplývajú pre neho zo zmluvy s Predávajúcim (vr. porušenia obchodných podmienok tvoriacich súčasť takejto zmluvy), najmä Zákazník, ktorý si neprevzal objednaný Tovar či v prípade, keď (ii) Zákazník objedná Tovar za nesprávne zverejnenú Cenu (v dôsledku chyby, omylom či z dôvodu technických problémov pri prevádzke webu E-shopu). Ak využije Predávajúci v konkrétnom prípade svoje právo Zmluvu neuzavrieť, bude o tom Zákazník informovaný bezodkladne po vykonaní objednávky.

 

 1. AKČNÉ PONUKY, ZĽAVOVÉ KUPÓNY A INÉ MARKETINGOVÉ AKCIE

3.1. Prípadné akčné Ceny platia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného Tovaru, po dobu časovo určenú alebo do oznámenia Predávajúceho o ukončení príslušnej akcie. Zľavy Tovaru v akcii, akčné ponuky ani prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať, ak o tom Predávajúci v konkrétnom prípade vopred písomne nerozhodne inak. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či rušiť zľavové kupóny, vernostné zľavy a podobné akčné ponuky.
3.2. Pri tvorbe objednávky je Zákazníkom umožnené zadanie zľavového kódu poskytnutého Predávajúcim v súlade s jeho pravidlami. Ak neuvedie Predávajúci v konkrétnom prípade inak, zľavový kód nie je možné (i) uplatňovať opakovane, (ii) kombinovať s inými zľavami, (iii) uplatňovať na zľavnený Tovar či Tovar vo výpredaji.       
3.3. Ak odstúpi Zákazník od Zmluvy alebo ak dôjde z iného dôvodu na vrátenie Tovaru, pri nákupe ktorého bol využitý zľavový kupón, má Zákazník nárok na vrátenie iba tých peňažných prostriedkov, ktoré za Tovar v danom prípade skutočne uhradil. Predávajúci sa súčasne môže rozhodnúť, či Zákazníkovi vystaví nový zľavový kupón (a prípadne v akej výške) alebo nie.
3.4. Ak Zákazník nevyužije zľavový kupón v čase jeho platnosti, nie je oprávnený požadovať od Predávajúceho akúkoľvek kompenzáciu.      
3.5. Na darčeky poskytované Predávajúcim zadarmo sa nevzťahuje žiadna záruka a v súvislosti s nimi nie je možné uplatňovať akékoľvek práva zo zodpovednosti za chyby.

3.6. V prípade, že Zákazník využije marketingové množstevné akcie organizované Predávajúcim, v rámci ktorých môže Zákazník popri ním zakúpeného (hlavného) Tovaru získať tiež vedľajšie Tovary za zníženú cenu alebo úplne zadarmo (napr. Akcie 1 + 1 zdarma, 2 + 1 zdarma, darček zdarma pri nákupe nad určitú hodnotu, darček zdarma pri nákupe určitého Tovaru, 1 + 1 za polovicu Ceny a pod.), nemožno na takéto vedľajšie Tovary (t. j. Tovar dodaný zadarmo či s akčnou zľavou) uplatňovať žiadne práva zo zodpovednosti za chyby a Predávajúci na tieto vedľajšie Tovary neposkytuje žiadnu záruku (v prípade záujmu Zákazníka o dodaní takéhoto Tovaru so zárukou či s právami zo zodpovednosti za chyby je Zákazník povinný uhradiť plnú cenu takéhoto Tovaru). Ak odstúpi Zákazník od Zmluvy alebo dôjde, z akéhokoľvek iného dôvodu, na vrátenie Tovaru nakúpeného v rámci takejto marketingovej množstevné akcie, je Zákazník povinný vrátiť Predávajúcemu vždy Tovar hlavný, ako aj všetky vedľajšie Tovary, ktoré od Predávajúceho dostal, a to všetko v stave podľa ods. 10.6. týchto VOP. Ak nevyplýva z objednávky jasne a určite, ktorý Tovar je Tovarom vedľajším, bude taký Tovar pre vylúčenie pochybností označený slovom „Vedľajší tovar“.

 

 1. OBJEDNÁVKA TOVARU

4.1. Ponuka Tovaru zverejnená na webe E-shopu nie je návrhom na uzavretie akejkoľvek zmluvy.
4.2. Zákazník berie na vedomie, že za návrh zmluvy je považovaná objednávka Tovaru urobená Zákazníkom (ďalej len „Objednávka“).

4.3. Objednávku vytvára Zákazník prednostne prostredníctvom E-shopu, pričom pred samotným odoslaním Objednávky je Zákazníkovi umožnená kontrola a oprava chýb vzniknutých pri zadávaní dát. V rámci E-shopu vykonáva Zákazník Objednávku, t.j. vypĺňa a zasiela objednávkový formulár, (i) prostredníctvom svojho Užívateľského účtu na základe svojej predchádzajúcej registrácie na webe E-shopu (ďalej "Užívateľský účet") a/alebo (ii) priamo, bez predchádzajúcej registrácie, prostredníctvom webového rozhrania E-shopu.

4.4. Objednávku je však možné urobiť aj niektorým z nasledujúcich spôsobov:

4.4.1. osobne v prevádzke Predávajúceho na adrese :

Unity SK s.r.o., Vápenná 1582, 104 Bratislava, (ďalej len "Prevádzkareň");

4.4.2. telefonicky  na tel. čísle +421 910 765 542 (v prípade telefonického zjednania Zmluvy so Spotrebiteľom je Predávajúci, ako podnikateľ povinný na začiatku rozhovoru uviesť Spotrebiteľovi základné údaje o sebe a o účele hovoru);

4.4.3. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu fanshop@hcslovan.sk;

4.4.4. poštou, zaslaním Objednávky na adresu Prevádzky.

4.5. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že každá jeho Objednávka je (bez ohľadu na spôsob, akým je urobená) považovaná za záväznú a Zákazník sa vyhotovením Objednávky o.i. zaväzuje k úhrade Ceny za objednaný Tovar a jeho prevzatie.

4.6. Ak Zákazník objednáva Tovar inak, než prostredníctvom E-shopu, je povinný uviesť v Objednávke nasledujúce údaje:

4.6.1. v prípade Zákazníka - Spotrebiteľa : meno a priezvisko, bydlisko, e-mailovú adresu a prípadne tiež telefónne číslo;

4.6.2. v prípade Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom - názov firmy, sídlo, IČO, prípadne DIČ, e-mailovú adresu a prípadne tiež telefónne či faxové číslo;

4.6.3. názov objednávaného Tovaru a jeho bližší popis pre rozlíšenie (najmä ak je Tovar predávaný vo viacerých variantoch či veľkostiach);

4.6.4. množstvo objednávaného Tovaru;

4.6.5. dodaciu adresu (ak sa líši od adresy bydliska/sídla) - ak nebude táto adresa uvedená, bude Tovar dodaný na adresu bydliska/sídla;

4.6.6. deň dodania Tovaru - ak sa Zákazník dohodne s Predávajúcim inak ako je uvedené v týchto VOP;
4.6.7. meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za Zákazníka jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky Zákazníka (ak to umožňuje forma Objednávky);

4.6.8. meno a priezvisko kontaktnej osoby (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného Tovaru je oprávnený Zákazník, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
4.7. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Zákazníka a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov Objednávky. Objednávka sa považuje za úplnú okamihom, kedy bude Zákazníkovi doručená e-mailová správa Predávajúceho potvrdzujúca úplnosť Objednávky.
4.8. Pri vykonávaní Objednávky, resp. pri registrácii Používateľského účtu, je Zákazník povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje Užívateľského účtu je Zákazník povinný pri akejkoľvek ich zmene bezodkladne aktualizovať. Všetky údaje uvedené Zákazníkom v rámci Užívateľského účtu či pri a/alebo v súvislosti s vykonávaním Objednávky sú Predávajúcim považované za pravdivé, aktuálne a správne.

 

 1. ZMLUVA

5.1. Zmluvou sa Predávajúci o.i. zaväzuje odovzdať Zákazníkovi Tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožniť mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a Zákazník sa o.i. zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Cenu.

5.2. K uzavretiu zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom dochádza:

5.2.1. v prípade Objednávky uskutočnenej prostredníctvom E-shopu, telefonicky, faxom či prostredníctvom e-mailovej správy okamihom, kedy je Zákazníkovi doručená e-mailová správa od Predávajúceho potvrdzujúca prijatie takejto Objednávky (v tejto e-mailovej správe zašle Predávajúci Zákazníkovi tiež kópiu VOP);

5.2.2. v prípade osobnej Objednávky okamihom, keď Predávajúci písomne potvrdí Zákazníkovi prijatie takejto Objednávky.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať dodatočné potvrdenie Objednávky Zákazníkom; Zmluva je v takom prípade uzavretá až okamihom opätovného potvrdenia Objednávky Zákazníkom. Ak Zákazník opätovne Objednávku nepotvrdí do 2 pracovných dní od žiadosti Predávajúceho, Predávajúci Objednávku automaticky stornuje a Zmluva nebude uzavretá.

 

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

6.1. Prístup k Užívateľskému účtu Zákazníka je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do Užívateľského účtu.

6.2. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie Užívateľského účte Zákazníka, a to predovšetkým v prípade jeho nevyužívania po dobu dlhšiu ako 3 roky či v prípade porušenia niektorej z povinností Zákazníka spojenej s Užívateľským účtom či porušenia niektorej z povinností pre neho vyplývajúcej z ktorejkoľvek zmluvy s Predávajúcim (vrátane obchodných podmienok tvoriacich jej súčasť).

6.4. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho či tretích osôb.

6.5. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadnu ujmu, ktorá vznikne Zákazníkovi v dôsledku porušenia akejkoľvek jeho povinnosti podľa tohto čl. 6. VOP.

  

 1. DODACIE PODMIENKY

7.1. Spôsob dodania Tovaru je z možností určených Predávajúcim volený Zákazníkom v priebehu vytvárania Objednávky.

7.2. Zákazník je povinný dodávaný Tovar prevziať. Tovar zakúpený v E-shope môže byť Zákazníkovi dodaný niektorým z nasledujúcich spôsobov:

7.2.1. osobným prevzatím v prevádzke; alebo

7.2.2. na dobierku, a to prostredníctvom spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o., IČO: 46 489 592 (ďalej len "Geis Parcel") - túto formu dodania je však možné využiť len pri doručovaní Tovaru v rámci Slovenskej republiky;

7.2.3. zaslaním na Zákazníkom uvedenú adresu v Slovenskej či Českej republike, a to prostredníctvom spoločnosti Geis Parcel - v takom prípade je vyžadovaná platba za Tovar vopred;

7.2.4. prostredníctvom služby Geis Point poskytované spoločnosťou Geis Parcel, t.j. doručením objednaného Tovar na výdajné miesto, ktoré si Zákazník v priebehu Objednávky zvolí - v takom prípade je vyžadovaná platba za Tovar vopred;

7.2.5. zaslaním na Zákazníkom uvedenú adresu v zahraničí, a to prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, š. p., IČO : 31 338 887 - v takom prípade je vyžadovaná platba za Tovar vopred.

7.3. Dodacia lehota sa riadi údajom o dostupnosti Tovaru uvedeným v E-shope u konkrétneho typu Tovaru. Tovar, ktorý má Predávajúci skladom, je zvyčajne expedovaný 1 - 3 pracovné dni po obdržaní Objednávky či platby (ak je zvolená či vyžadovaná platba vopred), obvyklá doba dodania tovaru Zákazníkovi činí 1 - 2 pracovné dni odo dňa expedície. U Tovaru, ktorý Predávajúci na sklade nemá sa predpokladaná doba expedície a následné dodanie Tovaru predlžuje o dobu uvedenú v údajoch o dostupnosti Tovaru. O tom, že Tovar bol expedovaný je Zákazník informovaný e-mailovou správou.

7.4. Ak nie je možné zakúpený Tovar dodať v uvedenej dodacej lehote, Predávajúci o tejto skutočnosti Zákazníka okamžite informuje, a to spoločne s informáciou o náhradnom termíne dodania objednaného Tovaru, prípadne ponúkne Zákazníkovi náhradný (porovnateľný) Tovar. Zákazník je v takomto prípade oprávnený náhradný termín dodania či náhradný Tovar neakceptovať a namiesto toho od Zmluvy odstúpiť.

7.5. Zákazník je povinný Predávajúceho preukázateľne a včas informovať o zmene miesta dodania objednaného Tovaru alebo kontaktnej osoby; Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním Tovaru, ak bolo takéto dodanie Tovaru spôsobené z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti Zákazníka.

7.6. V prípade, že z dôvodov na strane Zákazníka je nutné opakované dodanie Tovaru alebo dodanie iným spôsobom, než ktorý Zákazník zvolil v Objednávke, je Zákazník povinný uhradiť všetky náklady spojené s takým dodaním.

7.7. Ak Zákazník zvolil osobné prevzatie Tovaru v prevádzke, bude Predávajúcim informovaný, keď bude Tovar pripravený k vyzdvihnutiu. Pri osobnom prevzatí je Zákazník povinný skontrolovať preberaný Tovar a jeho úplnosť a všetky zistené nedostatky Predávajúcemu ihneď oznámiť. Ak si nevyzdvihne Zákazník Tovar objednaný k odberu do 14 dní odo dňa, keď bolo Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu zaslané oznámenie o tom, že Tovar je pripravený na vyzdvihnutie a ak sa nedohodne Zákazník s Predávajúcim v konkrétnom prípade inak, Predávajúci objednávku Zákazníka stornuje a Zmluva sa ruší.

7.8. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať stav zásielky (najmä neporušenosť obalu zásielky, počet balíkov) a v prípade akýchkoľvek porúch tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktorý nasvedčuje neoprávnenému vniknutiu do zásielky nie je Zákazník povinný zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu však Zákazník potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Bezprostredne po prevzatí zásielky od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať obsah zásielky a akékoľvek nezrovnalosti (poškodený Tovar, chýbajúci Tovar či chybne zaslané položky) bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.

 

 

 1. PLATBA ZA TOVAR

8.1. Spôsob platby za Tovar je z možností určených Predávajúcim volený Zákazníkom pri vytváraní Objednávky. Predávajúci nepožaduje od Zákazníka zálohu ani inú obdobnú platbu, v odôvodnených prípadoch však Predávajúci požaduje platbu za Tovar vopred.

8.2. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade dodania zakúpeného Tovaru na miesto určené Zákazníkom je Zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu spoločne s Cenou za Tovar tiež náklady spojené s balením a dodaním Tovaru na určené miesto; výška týchto nákladov je určená podľa cien uvedených v deň uskutočnenia Objednávky na webe E-shopu. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, Cenou sa rozumejú aj náklady spojené s balením a dodaním Tovaru.

8.3. Cenu za Tovar je možné uhradiť:

8.3.1. v hotovosti alebo platobnou kartou v Prevádzkárni pri osobnom prevzatí Tovaru; alebo

8.3.2. v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku pri prevzatí od prepravcu; alebo

8.3.3. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho č. 2901458843/8330 pre Slovenskú republiku a na číslo účtu pre Českú republiku 2901098876/2010 - Ak si Zákazník zvolí tento spôsob platby a ak nebudú peňažné prostriedky zodpovedajúce Cene za Zákazníkom objednaný Tovar pripísané na účet Predávajúceho do 5 pracovných dní odo dňa uskutočnenia Objednávky, Predávajúci Objednávku Zákazníka stornuje a Zmluva sa bez ďalšieho ruší; alebo

8.3.4. bezhotovostne platobnou kartou cez internet (v takom prípade dochádza k zúčtovaniu podľa podmienok príslušnej banky a/alebo prevádzkovateľa príslušnej platobnej karty); alebo

8.3.5. prostredníctvom služby Paypal (v takom prípade dochádza k zúčtovaniu podľa podmienok prevádzkovateľa služby Paypal) - tento spôsob úhrady Ceny za Tovar je možné zvoliť iba v prípade, že je Tovar objednávaný do zahraničia, pričom v prípade spôsobu platby podľa podods. 8.3.3, 8.3.4. či 8.3.5 VOP bude Tovar Predávajúcim expedovaný až po pripísaní platby na jeho bankový účet.

8.4. Predávajúci upozorňuje, že od Zákazníka, ktorý si v minulosti neprevzal Tovar objednaný na dobierku či za objednaný Tovar neuhradil Cenu, bude Predávajúci pri každej ďalšej Objednávke požadovať platbu vopred s tým, že objednaný Tovar bude expedovaný či Zákazníkovi odovzdaný až potom, keď budú peňažné prostriedky zodpovedajúce celej Cene za Tovar uhradené Predávajúcemu (t.j. po pripísaní na bankový účet Predávajúceho či po zaplatení v prevádzke). Ak nebude v takom prípade Cena za objednaný Tovar Zákazníkom uhradená do 5 dní odo dňa uskutočnenia Objednávky, Zákazníkova Objednávka bude Predávajúcim automaticky stornovaná a Zmluva sa bez ďalšieho ruší.

8.5. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo požadovať po Zákazníkovi, ktorý má voči Predávajúcemu neuhradené dlhy po splatnosti alebo také dlhy v minulosti mal, platbu v hotovosti pri odovzdaní Tovaru alebo platbu vopred prevodom na účet Predávajúceho. Pokiaľ Zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si Predávajúci právo dodať mu objednaný Tovar až potom, čo všetky svoje dlhy voči Predávajúcemu uhradí a takéto konanie nemožno považovať za omeškanie Predávajúceho s dodaním Tovaru či porušenia akejkoľvek jeho inej povinnosti.

8.6. Predávajúci ďalej upozorňuje, že ak si Zákazník objedná Personalizovaný tovar, bude predávajúci vyžadovať platbu Ceny za takéto Personalizované tovary vopred. Výroba objednaného Personalizovaného tovaru bude zahájená až po tom, kedy budú peňažné prostriedky zodpovedajúce celej Cene za Personalizované tovary uhradené Predávajúcemu (t.j. po zaplatení v prevádzkárni či po pripísaní na bankový účet Predávajúceho). Ak nebude Cena za objednaný Personalizovaný tovar Zákazníkom uhradená do 5 dní odo dňa Objednávky, Predávajúci Objednávku Zákazníka automaticky stornuje a Zmluva sa bez ďalšieho ruší.

8.7. V prípade platby Ceny bezhotovostným prevodom je Zákazník vždy povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo Objednávky; Cena sa v takom prípade považuje za uhradenú okamihom pripísania zodpovedajúcich peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. Ak neuvedie Zákazník variabilný symbol alebo ho neuvedie správne, je Predávajúci oprávnený pozdržať expedíciu Tovaru až do doby, kedy bude platba Zákazníka s istotou identifikovaná a také pozdržanie expedície Tovaru nemôže byť v žiadnom prípade považované za omeškanie Predávajúceho s dodaním Tovaru či porušenie akejkoľvek jeho inej povinnosti.

8.8. Daňový doklad - faktúra a prípadné ďalšie doklady budú Zákazníkovi odovzdané spoločne s Tovarom, prípadne zaslané po zaplatení celej Ceny za Tovar na jeho e-mailovú adresu.

8.9. Ak sa dohodne Predávajúci sa Zákazníkom, že Cena za Tovar bude Zákazníkom uhradená až na základe vystavenej faktúry od Predávajúceho, je Cena splatná do 15 dní od dodania Tovaru Zákazníkovi alebo do dátumu splatnosti uvedeného na vystavenej faktúre (podľa toho, ktorý z okamihov je neskorší).

8.10. Zákazník je oprávnený do dátumu splatnosti daňový doklad - faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť Predávajúcemu), ak obsahuje daňový doklad nesprávne cenové údaje, alebo ak chýbajú niektoré z jeho zákonných náležitostí. Spolu s vráteným daňovým dokladom je Zákazník povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru daňový doklad vykazuje. V prípade, že je daňový doklad skutočne vystavený chybne, vystaví Predávajúci Zákazníkovi nový daňový doklad. Povinnosť Zákazníka zaplatiť Cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnom daňovom doklade tým nie je dotknutá,výnimkou je prípad, ak by chyba daňového dokladu spočívala v nesprávne určenej výške Ceny (v takom prípade začína lehota splatnosti daňového dokladu odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu Zákazníkovi).

8.11. V prípade omeškania Zákazníka za zaplatenie Ceny (jej časti) stráca Zákazník nárok na zľavy, ktoré mu Predávajúci prípadne poskytol; Zákazník je súčasne povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

8.12. Predávajúci je povinný vystaviť Zákazníkovi účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín. Zákazník súhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronickej podobe.

 

 1. VÝMENA TOVARU

9.1. Predávajúci ponúka Zákazníkovi v prípade nesprávneho výberu Tovaru (napr. nevhodná veľkosť a pod.) možnosť výmeny zakúpeného Tovaru, a to za predpokladu, že to Predávajúcemu dovolí dostupnosť novo požadovaného Tovaru a jeho skladové zásoby. Zakúpený Tovar však musí byť vrátený Predávajúcemu späť nepoškodený, nepoužitý, úplný, neopotrebený, nepraný a rovnakej veľkosti, v originálnom neporušenom balení, vrátane všetkých identifikačných štítkov a spolu s daňovým dokladom - faktúrou.

9.2. Vymeniť nemožno Tovar, ktorý sa v priebehu jeho prepravy späť Predávajúcemu poškodí v dôsledku nevhodného obalu zo strany Zákazníka.

9.3. Všetky náklady spojené s takouto výmenou Tovaru nesie v plnej výške Zákazník.

 

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že:

10.1.1. sa Zákazník ocitne v omeškaní s úhradou Ceny a toto svoje omeškanie nenapraví ani v dodatočnej lehote 3 dni odo dňa, keď k tomu bol Predávajúcim vyzvaný (toto dojednanie sa uplatní v prípade, kedy iné ustanovenia týchto VOP nespája s neprevedením platby za Tovar zrušenie Zmluvy); a/alebo

10.1.2. sa Zákazník ocitne v omeškaní s prevzatím objednaného Tovaru a toto svoje omeškanie nenapraví ani v dodatočnej lehote 3dni odo dňa, keď k tomu bol Predávajúcim vyzvaný; a/alebo

10.1.3. výnimočne dôjde k situácii, kedy Predávajúci nebude z dôvodu na strane tretích osôb či vyššej moci schopný dodať objednaný Tovar za dohodnutých podmienok; a/alebo

10.1.4. v čase od uzavretia zmluvy do expedície objednaného Tovaru dôjde k výrazným zmenám cien dodávateľa Tovaru a/alebo cien prepravy Tovaru a/alebo Predávajúci zistí, že Tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu a Zákazník neakceptoval zodpovedajúcu zmenu zmluvy (teda zvýšenie Ceny Tovaru či nákladov na prepravu).

10.2. Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa Predávajúci ocitne v omeškaní s dodaním Tovaru a toto svoje omeškanie nenapraví ani v dodatočnej lehote 3dni odo dňa, keď k tomu bol Zákazníkom vyzvaný.

10.3. Dohodou podľa ods. 10.1. a 10.2. týchto VOP nie je dotknutá možnosť zmluvných strán odstúpiť od Zmluvy z dôvodov ustanovených zákonom či iným ustanovením VOP. Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom, však nie je v žiadnom prípade oprávnený od zmluvy odstúpiť len z dôvodu, pre ktorý to právne predpisy umožňujú Spotrebiteľovi.

10.4. Ak zákon neustanovuje či VOP v konkrétnom prípade inak, každé odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia, pričom písomný prejav vôle odstúpiť od tejto Zmluvy musí byť druhej strane Zmluvy doručený, a to formou doporučenej zásielky s doručenkou či prostredníctvom e-mailovej správy. Okamihom doručenia prejavu vôle odstúpiť od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane sa Zmluva od začiatku ruší.

10.5. Predávajúci upozorňuje a Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že ak Zákazník odstúpi od Zmluvy neoprávnene (neplatne) a aj napriek tomu zašle zakúpený Tovar späť Predávajúcemu, Predávajúci zásielku obsahujúcu vrátený Tovar neprijme, prípadne ju na náklady Zákazníka zašle späť; Ak sa zásielku nepodarí doručiť späť Zákazníkovi, naloží Predávajúci s Tovarom podľa svojho uváženia bez nároku Zákazníka na vrátenie prostriedkov uhradených prípadne v súvislosti s kúpou tohto Tovaru Predávajúcemu.

10.6. Ak využije Zákazník oprávnene svoje právo odstúpiť od Zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu zakúpený Tovar nepoškodený, nepoužitý, úplný, neopotrebovaný, pokiaľ možno v pôvodnom obale so všetkými identifikačnými štítkami, nepraný a rovnakej veľkosti, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak vráti Predávajúcemu Tovar nekompletný alebo preukázateľne použitý alebo poškodený, má Predávajúci voči Zákazníkovi nárok na peňažnú náhradu za zníženie hodnoty Tovaru; tento nárok je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Zákazníka na vrátenie Ceny. Predávajúci teda v takomto prípade vráti Zákazníkovi peňažné prostriedky vo výške tomu zodpovedajúcej. Zákazník ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak nie je vrátenie Tovaru možné či ak bude vrátený Tovar ďalej nepredajný (napr. z dôvodu zničenia alebo rozsiahleho poškodenia) môže pohľadávka Predávajúceho na peňažnú náhradu za zníženie hodnoty Tovaru svojou výškou zodpovedať až plnej cene Tovaru.

10.7. Predávajúci upozorňuje a Zákazník berie na vedomie, že nemožno odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä teda Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je kúpa Personalizovaného tovaru (tým však nie sú dotknuté Zákazníkové práva zo zodpovednosti Predávajúceho za kazy Personalizovaného tovaru).

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU

11.1.S výnimkou prípadov uvedených vyššie v ods. 10.7. VOP je Zákazník - Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní (i) odo dňa prevzatia zakúpeného Tovaru; alebo (ii) ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru.

11.2. Takéto odstúpenie od zmluvy musí byť Predávajúcemu preukázateľne doručené v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku. 11.1. VOP, a to písomne na adresu Prevádzky či elektronicky na e-mailovú adresu fanshop@hcslovan.sk s tým, že lehota na takéto odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak Zákazník - Spotrebiteľ v jej priebehu odošle Predávajúcemu oznámenie, že                               od Zmluvy odstupuje bez uvedenia dôvodu. Na účely tohto odstúpenia od Zmluvy môže Zákazník - Spotrebiteľ využiť formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

11.3. V prípade odstúpenia bez uvedenia dôvodu je Zákazník - Spotrebiteľ povinný vrátiť Predávajúcemu späť zakúpený Tovar, a to na vlastné náklady a najneskôr do 14 dní po odstúpení Zákazníka - Spotrebiteľa od Zmluvy (i) osobne, na adrese Prevádzky, alebo (ii) zaslaním na adresu Prevádzky (to však doporučene, nie na dobierku). Zákazník - Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie Tovaru, pokiaľ nemôže byť využitá obvyklá poštová služba z dôvodu povahy Tovaru.

11.4. V prípade odstúpenia bez uvedenia dôvodu vráti Predávajúci Zákazníkovi - Spotrebiteľovi Cenu najneskôr do 14 dní od odstúpenia, a to rovnakým spôsobom, akým ju od Zákazníka - Spotrebiteľa prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Zákazníkovi - Spotrebiteľovi Cenu skôr, než mu Zákazník - Spotrebiteľ Tovar odovzdá späť alebo preukáže, že mu Tovar odoslal. Spoločne s Cenou vráti v prípade odstúpenia bez uvedenia dôvodu Predávajúci Zákazníkovi - Spotrebiteľovi takisto prípadne aj dodatočne účtované náklady na dodanie Tovaru, avšak ak si Zákazník – Spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

11.5. Zákazník - Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s Tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností Tovaru, vrátane jeho funkčnosti. V ostatnom sa primerane použije ods. 10.6. VOP.

 

 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKA ZO ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA NEDOSTATKY

12.1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru, ktorý sa prejaví ako rozpor so Zmluvou po prevzatí zakúpeného Tovaru, sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa (v prípade Zákazníka - Spotrebiteľa).

12.2. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za bezchybnosť Tovaru pri jeho prevzatí; za chybu sa považuje aj doručenie iného Tovaru (zlá veľkosť, farba, iný typ). Najmä Predávajúci ručí Zákazníkovi, že v čase, keď Zákazník Tovar prevzal:

12.2.1. má zakúpený Tovar vlastnosti, ktoré si strany v Zmluve dojednali, resp. vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Zákazník očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy vykonanú Predávajúcim;

12.2.2. sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa Tovar tohto druhu bežne používa;

12.2.3. Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovoreným vzorkám alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

12.2.4. je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

12.2.5. Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

12.3. Dojednanie podľa ods. 12.2. VOP sa neuplatňuje (i) u Tovaru predávaného za nižšiu Cenu  o nedostatok, pre ktorý bola nižšia cena dohodnutá, (ii) na opotrebený Tovar spôsobený jeho obvyklým užívaním, (iii) v prípade používaného Tovaru s nedostatkom zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Zákazníkom, alebo (iv) ak to vyplýva z povahy Tovaru.

12.4. Práva Zákazníka vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za nedostatky Tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti Predávajúceho, uplatňuje Zákazník u Predávajúceho na adrese Prevádzky (osobne či písomne) či elektronicky na e-mailovej adrese fanshop@hcslovan.sk.

12.5. Právo Zákazníka z chybného doručenia Tovaru súvisí aj s (i) nedostatkom, ktorý má Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Zákazníka, hoci sa prejaví až neskôr a/alebo (ii) nedostatok vzniknutý neskôr, ak ho spôsobil Predávajúci porušením svoje povinnosti. Nebezpečenstvo škody prechádza na Zákazníka prevzatím Tovaru.

12.6. Ak nie je zakúpený Tovar pri prevzatí Zákazníkom v zhode so Zmluvou (ďalej len "Rozpor"), má Zákazník právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol Tovar do stavu zodpovedajúceho zmluve, a to podľa požiadavky Zákazníka buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou; nie je takýto postup možný, môže Zákazník požadovať primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo od Zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Zákazník vedel o Rozpore pred prevzatím Tovaru alebo Rozpor sám spôsobil. Rozpor, ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, sa považuje za Rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe Tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

12.7. Právo z chybného plnenia Zákazníkovi nenáleží, ak Zákazník pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má chybu, alebo ak Zákazník chybu sám spôsobil či ju spôsobila tretia osoba odlišná od Distribútora a bez jeho zavinenia.

 

 1. ZÁRUKA ZA AKOSŤ, REKLAMÁCIA

13.1. Predávajúci poskytuje na ním predávané Tovary záruku za akosť v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom, v ktorom Zákazník Tovar prevezme. Predávajúci upozorňuje, že v prípade vybavenia reklamácie formou výmeny Tovaru nebeží nová záručná doba.

13.2. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci zvyčajne ku každému zakúpenému Tovaru doklad o zakúpení (daňový doklad - faktúra) so zákonne uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie záruky. Na žiadosť Zákazníka poskytne Predávajúci záruku formou záručného listu.

13.3. Zákazník je povinný zakúpený Tovar bezodkladne po jeho prevzatí prezrieť a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov informovať Predávajúceho, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

13.3.1. osobne, na adrese Prevádzky;

13.3.2. elektronicky, zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu fanshop@hcslovan.sk;

13.3.3. písomne, na adrese Prevádzky; alebo

13.3.4. telefonicky, na tel. čísle +421 910 765 542

a reklamovaný Tovar následne doručiť späť na adresu Prevádzky, pokiaľ možno v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom chyby a jej prípadného prejavu, dokladom preukazujúcim kúpu Tovaru (t.j. daňovým dokladom či jeho kópiou alebo záručným listom) a kontaktnými údajmi Zákazníka (najmä spiatočná adresa, e-mail a/alebo tel. číslo). Rovnako tak Predávajúci odporúča zvoliť uprednostňovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, vrátenie prostriedkov).

13.4. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Zákazníka reklamovaný Tovar.

13.5. Zákazník nemá právo na záruku, ak chybu po prechode nebezpečenstva škody na Tovar na Zákazníka spôsobila vonkajšia udalosť. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté o.i. :

13.5.1. mechanickým poškodením Tovaru,

13.5.2. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú (hlavne teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia) určeniu, povahe a charakteru Tovaru,

13.5.3. neodborným zaobchádzaním či obsluhou alebo nesprávnou starostlivosťou o Tovar,

13.5.4. poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s určením, povahou a charakterom Tovaru,

13.5.5. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

13.6. V prípade reklamácie Tovaru vydá Predávajúci Zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia je Zákazníkom požadovaný, a to e-mailom či osobne (Ak Zákazník reklamuje Tovar osobne) bezprostredne po prijatí reklamácie. Predávajúci upozorňuje a Zákazník berie na vedomie, že takéto písomné potvrdenie slúži iba ako doklad o prijatí reklamácie, s tým, že oprávnenosť reklamácie bude posúdená až následne, v rámci reklamačného konania.

13.7. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom, informuje predávajúci Zákazníka na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo prostredníctvom iného, Zákazníkom určeného, kontaktného údaju.

13.8. Reklamáciu vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia (ibaže sa Predávajúci sa Zákazníkom dohodnú inak). Následne vydá Predávajúci Zákazníkovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Zákazník je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie (predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie spôsobené neposkytnutím potrebnej súčinnosti zo strany Zákazníka nemôže byť považované za omeškanie Predávajúceho či porušenia akejkoľvek jeho inej povinnosti).

13.9. V prípade oprávnenej reklamácie má Zákazník právo na náhradu najnižších nákladov potrebných pre uplatnenie reklamácie (najmä základné poštovné); Predávajúci nehradí náklady na expresnú prepravu a podobné služby, ktorých využitie nie je pre reklamáciu nevyhnutne nutné. O preplatenie nákladov je Zákazník povinný požiadať Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od konca záručnej doby.

13.10. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá Zákazník nárok na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s reklamáciou.

 

 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1. Vlastnícke právo k zakúpenému Tovaru nadobúda Zákazník okamihom zaplatenia Ceny za Tovar.

14.2. Predávajúci je oprávnený na predaj Tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad dodržiavaním Zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia (adresa ústredného inšpektorátu: P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava,  web: www.soi.sk). Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

14.3. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie E-shopu (vrátane fotografií ponúkaného Tovaru) sú chránené autorským právom. Zákazník sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie E-shopu.

14.4. Zákazník nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania E-shopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania E-shopu. Webové rozhranie E-shopu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Zákazníkov, a ktorý je v súlade s jeho určením.

14.5. Predávajúci nie je vo vzťahu k Zákazníkovi - Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

14.6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania E-shopu alebo v dôsledku použitia webu E-shope v rozpore s jeho určením.

14.7. Zákazník - Spotrebiteľ výslovne súhlasí s oznámením údajov podľa § 1811 ods. 1 Občianskeho zákonníka a údajov podľa § 1820 ods. 1 Občianskeho zákonníka formou zverejnenia na webe E-shopu, ako aj formou ich zahrnutie do týchto VOP, ktoré je možné uchovať a opakovane zobrazovať a takéto oznámenie týchto údajov považuje za dostatočné.

14.8. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítavať všetky svoje pohľadávky za Zákazníkom voči pohľadávkam Zákazníka za Predávajúcim.

14.9. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak koná voči Distribútorovi namiesto Zákazníka jeho zástupca, zamestnanec či iná ním poverená osoba, je Zákazník z takého konania voči Predávajúcemu zaviazaný, ako by ho urobil osobne, a to v plnom rozsahu.

14.10. Informácie o spracovaní osobných údajov zo strany Predávajúceho sú k dispozícii na fanshop.hcslovan.sk.

14.11. Kontaktné údaje Predávajúceho - adresa pre doručovanie písomností:

Unity SK s.r.o., Vápenná 15, 82104 Bratislava

elektronická adresa: fanshop@hcslovan.sk, , tel .: +421 910 765 542

 

 1. RIEŠENIE SPOROV

15.1. Mimosúdne vybavovania sťažností Zákazníkov - Spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom e-mailovej adresy info@unity.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle predávajúci na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v jeho sťažnosti. So sťažnosťou sa možno obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk).

15.2. Ak Zmluvou založený vzťah a/alebo s ňou súvisiace obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zjednávajú strany, že takýto vzťah sa v plnom rozsahu riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých nemožno odchýliť dohodu strán. Pre rozhodovanie o všetkých sporoch zo zmluvy (vrátane týchto VOP) či s ňou súvisiacich si Predávajúci a Zákazník výslovne volí ako vecne i miestne.

15.3. Zákazník na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa neplatným či neúčinným v budúcnosti stane, zaväzujú sa strany Zmluvy riadiť sa takýmto ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac podobá. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia VOP sa nedotýka platnosti alebo účinnosti ostatných ustanovení VOP. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. VOP musia byť vykonané v písomnej či elektronickej forme.

16.2. Ak nie je stanovené inak alebo ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, všetka korešpondencia súvisiaca s nákupom Zákazníka v E-shope, resp. so Zmluvou sa bude predkladať prostredníctvom e-mailových správ či písomne. Prípustnou formou doručovania písomnej korešpondencie je osobné odovzdanie oproti podpisu alebo doručenie poštou formou doporučenej zásielky na adresu Prevádzky či na adresu Zákazníka ním uvedenú. Za doručenie písomnej korešpondencie sa na účely Zmluvy považuje tiež prípad, keď adresát odmietne osobné odovzdanie alebo doručenie poštou alebo ak nie je písomná korešpondencia, ktorá bola uložená na pošte ako nedoručená, vyzdvihnutá adresátom do 10 dní od takého uloženia, pričom za doručenie sa považuje 11 . deň od uloženia. V prípade elektronickej korešpondencie sa za doručenie považuje okamih prijatia elektronickej korešpondencie na server prichádzajúcej pošty, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom.

16.3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP tvorí príloha - vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

16.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 7.9.2018. VOP sú Zákazníkovi k dispozícii na webe E-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP meniť podľa svojich potrieb v súlade s obchodnou stratégiou a aktuálnym stavom na trhu, pričom nové znenie VOP zverejní Predávajúci vždy na svojich internetových stránkach a toto je platné odo dňa ich zverejnenia. Zmenou znenia VOP však nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti ich predchádzajúceho znenia.

 

Príloha :

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

- Adresát : UNITY SK, s.r.o., so sídlom Nové Záhrady I/9, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, doručovacia adresa : Oficiálny Fanshop HC Slovan, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, e-mailová adresa : fanshop@hcslovan.sk.

 

- Oznamujem / oznamujeme (*), že týmto odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru / o poskytnutí týchto služieb (*)

 

 

 

- Dátum objednania / Dátum obdržania (*)

 

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

 

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

 

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov ( iba v prípade, ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

 

 

 

 

- Dátum

 

 

 

(*) Nehodiace sa preškrtnite alebo údaje doplňte