Doprava Zdarma nad 50 €
100% Oficiálny merchandise
e-shop funguje bez obmedzenia

Pravidlá súťaží

INFORMÁCIE O SÚŤAŽNÝCH AKCIÁCH USPORIADANÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVANÍM FANSHOPU A ICH PRAVIDLÁ

 1. Úvodné informácie

 

 • Spoločnosť UNITY SK s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Stará Vajnorská 17, PSČ: 831 04, IČ:51 718 324, DIČ: 28519876, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.128785/B (ďalej tiež len „Predávajúci“) je prevádzkovateľom :
  • internetového obchodu na webovej adrese fanshop.hcslovan.sk (ďalej tiež len „Fanshop“);
  • kamenné predajne Fanshopu prevádzkovaný na adrese: Zimný štadión O. Nepelu,Odbojárov 9, 831 04 Nové Mesto , Bratislava (ďalej tiež len „Predajňa“);
  • predajného stánku Fanshopu prevádzkovaného pri domácich stretnutiach hokejového tímu na mieste domáceho stretnutia ( ďalej tiež len „Stánok“);
  • profilu, resp. facebookové fanúšikovské stránky „Fanshop HC Slovan Bratislava“

(https://www.facebook.com/fanshophcsba/ ; ďalej tiež len „FB stránka“).;

 • V súvislosti s prevádzkovaním Fanshopu, Predajne a Stánku usporadúva Predávajúci pre svojich zákazníkov rôzne súťažné akcie ( ďalej tiež len „Súťaže“).
 • V týchto informáciách sú stanovené základné všeobecné pravidlá Súťaží, ako aj základné informácie súvisiace s usporiadaním Súťaží( ďalej tiež len „Informácie“).
 • Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce druhy súťaží, ktoré sa usporadúvajú:
  • Súťaže usporiadané prostredníctvom FB stránky (ďalej tiež len“ FB súťaže“);
  • Súťaže usporiadané prostredníctvom IG profilu (ďalej tiež len „IG súťaže“);
  • Súťaže usporiadané na Predajni (ďalej tiež len „Súťaže na Predajni“);
  • Súťaže usporiadané v Stánku (ďalej tiež len „Stánkové súťaže“);
  • Súťaže usporiadané v súvislosti s nákupom vo Fanshope (ďalej tiež len „Fanshop súťaž“).
 • Pokiaľ nebude v konkrétnom prípade stanovené inak, je usporiadateľom i organizátorom Súťaže Predávajúci. V tejto súvislosti Predávajúci hlavne zdôrazňuje, že:
  • Spoločnosť Facebook nie je (spolu)usporiadateľom , sponzorom, správcom či podporovateľom akejkoľvek Súťaže ani nie je za akúkoľvek Súťaž žiadnym spôsobom zodpovedná či s ňou spojená; a 
  • ak poskytuje osoba v súvislosti so Súťažou svoje informácie prostredníctvom siete Facebook; a
  • ak nie je v konkrétnom prípade stanovené inak, akékoľvek otázky, komentáre, sťažnosti či iné podnety týkajúce sa akejkoľvek Súťaže musí byť adresované výlučne Predávajúcemu (nie napr. spoločnosti Facebook).
 • Súťaže prebiehajúce na území Slovenskej republiky či prostredníctvom siete Internet.

 

 1. Doba Súťaží
  • FB Súťaž či IG Súťaž prebieha po dobu uvedenú pri vyhlásení FB Súťaže či IG Súťaže v zadaní konkrétnej Súťaže na FB stránke či IG profilu.
  • Súťaž na Predajni prebieha po dobu uvedenú v zadaní konkrétnej Súťaže pri jej vyhlásení (oznámenie o vyhlásení Súťaže na Predajni je zverejnené spravidla v tlačenej podobe na Predajni a v elektronickej podobe na webe Fanshopu, prípadne i na FB stránke či IG profile).
  • Stánková Súťaž prebieha po dobu uvedenej v zadaní konkrétnej Súťaže pri jej vyhlásení (oznámenie o vyhlásení Fanshop Súťaže je zverejnené spravidla v tlačenej podobe na Predajni a v elektronickej podobe na webe Fanshopu, prípadne i na FB stránke či IG profile).
  • Fanshop Súťaž prebieha po dobu uvedenú v zadaní konkrétnej Súťaže pri jej vyhlásení (oznámení o vyhlásení Fanshop Súťaže je zverejnené spravidla na webu Fanshopu, prípadne i na FB stránke či IG profile).
  • Konanie, ktoré akákoľvek osoba učiní v snahe založiť svoju účasť v Súťaži mimo stanovenú súťažnú dobu, je neplatné a Predávajúci je oprávnený na ňu žiadnym spôsobom nereagovať a nebrať ju do úvahy.

 

 • Základné podmienky účasti v Súťaži

 

 • Súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:
   • nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti či samotného výkonu svojho povolania; a 
   • je staršia ako 16 rokov; a
   • súhlasí so spôsobom doručenia výhry stanoveným nižšie v odst. 6.7 týchto Informácií; a
   • splní pravidlá Súťaže stanovené v týchto Informáciách a ďalšie podmienky či pravidlá vyplývajúce z konkrétneho typu Súťaže či stanovené v zadaní Súťaže; a
   • nie je s Predávajúcim v žiakom inom zmluvnom vzťahu, než vo vzťahu zákazníckom a ani nie je osobou blízkou osobe v tiež inom zmluvnom vzťahu s Predávajúcim;
   • disponuje profilom na sociálnej sieti Facebook ( keď sa chce zúčastniť FB Súťaže); a/alebo
   • disponuje profilom na sociálnej sieti Instagram ( keď sa chce zúčastniť IG Súťaže) a prostredníctvom tohto svojho profilu je sledujúcim IG profilu ; a/alebo
   • nakúpi v Predajni tovar v hodnote stanovej Predávajúcim v zadaní konkrétnej Súťaže (ak je nákup vyžadovaný ako podmienka účasti v danej Súťaži na Predajni); a/alebo
   • nakúpi v Stánku tovar v hodnote stanovenej Predávajúcim v zadaní konkrétnej Súťaže ( ak je nákup vyžadovaný ako podmienka účasti v danej Súťaži);
   • nakúpi tovar vo Fanshope podľa podmienok stanovených Predávajúcim v zadaní Súťaže ( ak je nákup vyžadovaný ako podmienka účasti v danej Fanshop súťaži

 

 1. Ďalšie pravidlá Súťaže a ich priebeh
 • 1 Súťažná úloha vždy vyplýva zo zadania konkrétnej Súťaže pre založenie účasti osoby v Súťaži na Predajni, Stánkovej Súťaži či Fanshop Súťaži je však vo väčšine prípadov potrebné:
 • uskutočniť nákup tovaru v Predajni, v Stánku alebo vo Fanshope ( prípadne v hodnote stanovenej Predávajúcim v zadaní konkrétnej Súťaže) s tým, že ak je súťažnou úlohou v danom prípade len uskutočnenie nákupu podľa stanovených podmienok, každý zo zákazníkov Predávajúceho, ktorý taký nákup uskutoční , a ktorý má záujem o zaradenie do Súťaže, je následne zaradený do losovania- zo všetkých súťažných zaradení v danom súťažnom období do losovania je po skončení Súťaže vylosovaný výherca ( prípadne viacero výhercov, ak tak určí Predávajúci v zadaní Súťaže); a/alebo
 • vyplniť Predávajúcim k tomu určený dotazník, ktorý je následne zaradený do losovania- zo všetkých dotazníkov zaradených v danom súťažnom období , do losovania je po skončení Súťaže vylosovaný výherca ( či viacero výhercov, ak tak určí Predávajúci v zadaní súťaže); a pre účasť osoby vo FB Súťaži či IG Súťaži je vo väčšine prípadov potrebné:
 • zaslať predávajúcemu správu s obsahom (prípadne vrátane fotografie či iného Diela- viď.nižšie), ktorý spĺňa podmienky stanovené v zadaní konkrétnej Súťaži, prostredníctvom siete Facebook či Instagram ; a /alebo
 • určeným spôsobom okomentovať príspevok na FB stránke či IG profile ;a/alebo
 • označiť fotografiu či iný príspevok na sieti Facebook či Instagram Predávajúcim určeným spôsobom či hastagom a pod.
 • Žiadnym z ustanovení podľa tohto odstavca 4.1 Informácií však nie je dotknuté právo Predávajúceho stanoviť pri vyhlásení akejkoľvek Súťaže ďalšie či odlišné podmienky pre založenie účasti v Súťaži.
 • 2 Súťažiaci je oprávnený súťažiť vždy len s jedným Facebookovým a/alebo Instagramovým profilom a ak nie je v konkrétnom prípade stanovené inak, s jedným súťažným pokusom; pri porušení tejto podmienky má Predávajúci právo súťažiaceho zo Súťaže úplne vyradiť (tj. Predávajúci nie je povinný započítať takému súťažiacemu ani jeden súťažný pokus).
 • 3 Predávajúci upozorňuje , že v rámci Súťaže či akejkoľvek súvislosti so Súťažou je zakázané:
 • konanie či príspevky protizákonné, nemravné, nezdvorilé či neslušnej povahy či príspevky zachytávajúce protizákonné, riskantné či akékoľvek nezodpovedné konanie akejkoľvek osoby;
 • správanie a/alebo používanie profilov na sociálnej sieti Facebook či Instagram, ktoré odporuje(ú) pravidlám týchto sociálnych sietí;
 • konanie, ktoré narušuje spravodlivú a čestnú súťaž (napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom priebeh či výsledky Súťaže);
 • konanie, ktoré môže spôsobiť ujmu akejkoľvek osobe (vrátane Predávajúceho) alebo negatívnym spôsobom zasiahnuť do práv či oprávnených záujmov akejkoľvek osoby(vrátane Predávajúceho).
 • 4 Súťažiaci berie na vedomie, že akýkoľvek jeho súťažný príspevok, ktorý zverejní na FB stránke a/alebo IG profile môže byť odstránený na podnet tretej osoby, samotným pozorovateľom danej sociálnej siete.
 • 5 Ak je podmienkou pre účasť v Súťaži vyplnenie akéhokoľvek formulára či dotazníka, je záujemca o účasť v Súťaži či súťažiaci povinný uviesť všetky údaje pravdivé a úplné. Pri zjavne nepravdivom či neúplnom vyplnení akéhokoľvek údaja na súťažnom formulári či dotazníku, je Predávajúci oprávnený osobu, ktorá formulár či dotazník vyplnila, do Súťaže nezaradiť alebo ju zo Súťaže v akejkoľvek fázy vyradiť, a to bez ohľadu na okamih, kedy Predávajúci také porušenie Súťaže zistí.
 • 6 Predávajúci je bez akéhokoľvek obmedzenia úplne podľa svojho uváženia oprávnený z FB Súťaže či IG Súťaže vyradiť osoby vystupujúce pod podozrivým či viditeľne falošným účtom na sociálnej sieti Facebook či Instagram, ako i osoby vystupujúce na niektorej z týchto sociálnych sietí pod názvom profilu, ktorý obsahuje vulgárne, urážlivé, neetické, nemravné či iným spôsobom nevhodné výrazy.
 • 7 Predávajúci je ďalej oprávnený nezaradiť do Súťaže či zo Súťaže vyradiť akúkoľvek osobu , u ktorej zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na akúkoľvek formu podvodného konania, poprípade, že osoba nesplňuje podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Informáciami či ďalšími pravidlami Súťaže a/alebo porušuje či obchádza stanovené pravidlá Súťaže, to všetko bez akéhokoľvek obmedzenia a úplne podľa svojho uváženia, bez toho aby bol Predávajúci povinný (i) akokoľvek odôvodňovať akékoľvek také rozhodnutie o nezaradení osoby do Súťaže či o vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže; a/alebo (ii) viesť ohľadne takejto skutočnosti s dotknutou osobou akúkoľvek korešpondenciu či diskusiu; a/alebo (iii) poskytnúť takej osobe akékoľvek kompenzačné plnenie( vrátane náhrady ujmy či nákladov).
 • 8 Medzi Predávajúcim a účastníkmi Súťaže nemusí nutne prebiehať akákoľvek priama korešpondencia, komunikácia, či diskusia; Predávajúci je oprávnený kontaktov až víťaza Súťaže, a aj to len v súvislosti s vyhodnotením Súťaže a odovzdaním výhry.

 

 1. Autorské diela, licencie
  • Ak sa jedná v konkrétnom prípade o Súťaž, v rámci ktorej súťažiaci prezentujú či Predávajúcemu zasielajú fotografické či iné diela, ktoré sú predmetom práv na ochranu duševného vlastníctva (fotografie a/alebo také iné dielo spoločne ďalej tiež len „Dielo“), prihlásením akéhokoľvek Diela do Súťaže súťažiaci prehlasuje a zaručuje Predávajúcemu najmä, že (i) je vlastníkom všetkých práv k Dielu potrebných k použití Diela v Súťaži a za podmienok stanovených v týchto Informáciách; a že (ii) je oprávnený s Dielom narábať bez akéhokoľvek obmedzenia a úplne podľa svojho uváženia ; a že (iii) zaslaním Diela Predávajúcemu súťažiaci neporušuje práva žiadnej tretej osoby ani do takých práv žiadnym iným spôsobom nezasahuje. Ak nie je súťažiaci autorom diela, je povinný oznámiť Predávajúcemu túto skutočnosť , ako i meno a priezvisko autora Diela na vyžiadanie prípadne i ďalšie informácie.
  • Akékoľvek podmienky či požiadavky stanovené týmito Informáciami na konanie súvisiace so Súťažami či súťažnými príspevkami sa v celom rozsahu vzťahujú i na akékoľvek Dielo (viď.napr.odst.4.3 vyššie).
  • Do súťaže sa dá prihlásiť len Dielo, ktoré nie je zaťažené žiadnymi právnymi vadami ani právom tretích osôb, ktoré by mohli brániť v udelení licencie popísanej bližšie v odst. 5.6 týchto Informácií.
  • Ak je v rámci Diela zachytená akákoľvek osoba, prehlasuje súťažiaci , ktorý Dielo do Súťaže prihlásil či ho v súvislosti so Súťažou inak prezentuje a zaručuje Predávajúcemu, že zachytená osoba udelila súhlas k využitiu jej podobizne pre účely použitia Diela v Súťaži, ako i s jej ďalším využitím spôsobom stanoveným v týchto Informáciách ( najmä v prípade úspechu súťažiaceho v Súťaži).
  • Každé Dielo môže byť prihlásené do súťaže len jedenkrát a len jednou osobou.
  • Prihlásením Diela do súťaže osoba, ktorá Dielo do Súťaže prihlásila:
   • poskytuje Predávajúcemu bezodplatnú , výhradnú, celosvetovú licenciu k použitiu Diela k akýmkoľvek účelom, komerčne i nekomerčne, celosvetovo a bez časového obmedzenia/ na dobu 10 rokov od okamihu doručenia Diela Predávajúcemu, vrátane práva začleňovať Dielo do iných diel, ako i tomu akýmkoľvek spôsobom upravovať to všetko úplne alebo z časti ( ďalej tiež len „Licencia“; a
   • s Predávajúcim zjednáva a súhlasí, že Predávajúci nie je povinný Licenciu využiť a/alebo Dielo akýkoľvek spôsobom použiť; a
   • s Predávajúcim zjednáva a súhlasí, že Licencia sa udeľuje ako výhradná s tým, že Predávajúci má právo Licenciu i bez predchádzajúceho súhlasu súťažiaceho postúpiť tretej osobe a že súťažiaci nemá právo Dielo používať, ako aj samostatne, tak aj formou poskytnutia licencie tretím osobám.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o okamžitom vyradení Diela zo Súťaže a jeho odstránení, a to najmä z dôvodu rozporu s pravidlami Súťaže a /alebo rozporu s prehlásením súťažiaceho.
  • Súťažiaci rozpovedá Predávajúcemu za akúkoľvek ujmu vzniknutú prípadne Predávajúcemu z dôsledku nepravdivosti, nesprávnosti či neúplnosti akéhokoľvek prehlásenia súťažiaceho uvedeného v tomto článku týchto Informácií, a to v plnom rozsahu.

 

 1. Výhra, výherci, spôsob určenia výhercov

 

 • Výhercu určuje predávajúci zo všetkých (i) súťažných príspevkov, ktoré boli Predávajúcemu doručené, resp.zo všetkých súťažiacich, ktorí boli do Súťaže zaradení v stanovenej súťažnej dobe a ktorých, resp. ktorí (ii) spĺňajú pravidlá zadanie Súťaže a (iii)  neboli zo Súťaže vyradení.
 • Ak nevyplýva princíp určenia víťaza priamo zo zadania Súťaže (ako napr. prvý správny komentár, prvá správna odpoveď, prvý správny tip apod.), určuje Predávajúci víťaza nasledovne:
  • losovaním, ktoré robí Predávajúcim k tomu určený zástupca Predávajúceho; alebo
  • výberom z pohľadu Predávajúceho najlepšieho súťažného príspevku , pričom výber robí , ak je Predávajúcim určený samotný zástupca Predávajúceho či Predávajúcim určená porota zložená zo zástupcov Predávajúceho,

spôsob určenia výhercu pritom spravidla vyplýva z konkrétneho zadania Súťaže ( Predávajúci v zadaní konkrétnej súťaže uvedie, či bude víťaz losovaný alebo vybraný).

 • Vyhodnotenie Súťaže prebieha vždy najneskôr do 14 dní po jej skončení. V každej Súťaži môže jeden súťažiaci vyhrať len jednu výhru. Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť náhradného víťaza v prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže pôvodným výhercom.
 • Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu a výherca nie je oprávnený požadovať po Predávajúcom akékoľvek iné (najmä peňažné) plnenie než Predávajúcim určený predmet výhry. Pokiaľ kvôli okolnostiam , na ktoré Predávajúci nemá vplyv, nebude Predávajúci schopný deklarovanie výhry poskytnúť bez vynaloženia neprimeraného úsilia, vyhradzuje si právo udeliť namiesto nich výhru obdobného typu a hodnoty. Na predmet výhry sa nevzťahujú žiadne práva zo zodpovednosti Predávajúceho za vady. Nejedná sa o verejný prísľub.
 • Zapojením do Súťaže udeľuje súťažiaci Predávajúcemu súhlas s (i) uverejnením svojho mena a priezviska(popr.svojho užívateľského mena na Facebooku či Instagrame); a (ii) uverejnením súťažného príspevku (vr.Diela); a (iii) spravením či zverejnením obrazovej či audiovizuálnej reportáži o odovzdaní ceny či účasti súťažiaceho v Súťaži (zachytáva súťažiaceho) , s tým, že zverejnenie môže byť realizované na FB stránke , IG profile, webe Fanshopu či Predávajúceho či prípadne prostredníctvom niektorého z komunikačných kanálov niektorého z partnerov Predávajúceho, a to vrátane prípadného využitia k propagačným účelom.
 • Výherca bude o výhre vyrozumený Predávajúcim niektorým z nasledovných spôsobov(či ich kombináciou)- prostredníctvom príspevku na FB stránke, IG profile, e-mailovou správou, zaslaním správy prostredníctvom siete Facebook či Instagram či telefonicky.
 • Odovzdanie výhry výhercovi Súťaže prebieha niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • osobné prevzatie výhry v Predajni či v Stánku; a/alebo
  • doručenie výhry spoločne s objednávkou tovaru z Fanshopu.
 • Ak si výherca zvolí iný spôsob prevzatia výhry , osobné prevzatie na Predajni či v Stánku, je výherca povinný vyzdvihnúť si svoju výhru najneskôr do 3 týždňov odo dňa, kedy mu bolo Predávajúcim oznámené víťazstvo v Súťaži. Ak sa nedostaví výherca v uvedenej lehote po výhru do Predajne, jeho nárok na výhru bez ďalšieho zaniká(jedine, že sa v konkrétnom prípade dohodne s Predávajúcim inak).
 • Ak si zvolí výherca iný spôsob prevzatia výhry , jej doručenie spoločne s tovarom objednaným z Fanshopu, je výherca povinný učiniť na Fanshope objednávku najneskôr do 3 týždňov odo dňa, kedy mu bolo Predávajúcim oznámené víťazstvo v Súťaži. AK neobjedná výherca v uvedenej lehote tovar z Fanshopu a/alebo ak neprevezme tovar objednaný v tejto lehote z Fanshopu, jeho nárok na výhru bez ďalšieho zaniká (iba ak sa v konkrétnom prípade dohodne s predávajúcim inak).
 • V prípade, že žiadny zo súťažiacich nesplní podmienky pre výhru v Súťaži či súťažné zadanie (napr. žiaden zo súťažiach neuvedie správnu odpoveď apod.), nemusí byť výhra nikomu poskytnutá.
 • Ostatné pravidlá

 

 • Účasťou v Súťaži nevzniká žiadnemu zo súťažiacich žiadny právny nárok na výhru v Súťaži- Výhru v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 • Predávajúci nie je povinný odovzdať súťažiacemu výhru v prípade, že zistí či bude mať dôvodné podozrenie, že výhry v Súťaži dosiahol výherca konaním(či už vlastným či treťou osobou) , ktoré je protiprávne, nekalé či v rozpore s pravidlami Súťaže.
 • Vyhlásenie Súťaže zo strany Predávajúceho ani zapojenie súťažiaceho do takej Súťaže nezakladá žiaden záväzok Predávajúceho voči súťažiacemu. Ak nie je v týchto Pravidlách v konkrétnom prípade uvedené výslovne inak, nie je žiaden súťažiaci oprávnený vznášať proti Predávajúcemu akékoľvek právne nároky či požadovať po Predávajúcom akékoľvek naplnenie.
 • Akékoľvek otázky, námety či pripomienky týkajúce sa Súťaže je možné uplatniť priamo na Predajni či poslať Predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu: fanshop@hcslovan.sk. Ak nestanovia právne predpisy v konkrétnom prípade inak, je Predávajúci oprávnený naložiť s takými otázkami, námetmi či pripomienkami úplne podľa svojho uváženia.
 • Pravidlá Súťaže sú záväzné pre všetky osoby, ktoré sa do Súťaže zapoja.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo (i) zmeniť pravidlá konkrétnej Súťaže , vrátane prípadnej zmeny doby trvania Súťaže; (ii) vo výnimočných prípadoch (napr. pri podozrení Predávajúceho na účasť veľkého množstva podvodných či nekalých súťažiach apod.). Súťaž zrušiť, pozastaviť či prerušiť, to všetko bez ohľadu na fázu prípadne už prebiehajúce Súťaže; a (iii) konať bez akéhokoľvek obmedzenia a úplne podľa svojho uváženia konečné rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s konaním Súťaže, a to vrátane rozhodovania sporných situácií. V žiadnom z takých prípadoch nemá súťažiaci nárok na akúkoľvek kompenzáciu (hl. náhradu ujmy či nákladov).
 • Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že jedenkrát zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle Predávajúceho, za čo Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá.
 • Žiaden súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov spojených z jeho účasťou v Súťaži a Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za splnenie akejkoľvek daňovej, colnej či poplatkovej povinnosti vyplývajúcou prípadne pre súťažiaceho z jeho účasti v Súťaži.
 • Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za akúkoľvek stratu , škodu alebo ujmu na zdraví či majetku akejkoľvek osoby utrpenou v súvislosti so Súťažou, jedine keby ju zavinil.
 • Súhlas s pravidlami Súťaže

Zapojením do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s pravidlami Súťaže, a to ako

s pravidlami obsiahnutými v týchto Informáciách, tak i doplňujúcimi pravidlami určenými v zadaní

konkrétnej Súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 1. Záverečné ustanovenia
 • Súťaže sú usporiadané podľa slovenského právneho poriadku a všetky právne vzťahy vzniknuté prípadne medzi Predávajúcim a akoukoľvek osobou zúčastňujúcou sa akejkoľvek zo Súťaží sa riadi slovenským právnym poriadkom.
 • Poskytnutím osobných údajov dáva súťažiaci Predávajúcemu súhlas s ich spracovaním.Viac informácií k tomuto viď.príloha č.1 ako neoddeliteľná súčasť týchto Informácií- Súhlas so spracovaním osobných údajov, informácie o spracovaní osobných údajov.
 • Dozorným úradom pre oblasť spracovania osobných údajov v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/) . Dozorným úradom pre oblasť uskutočňovania Súťaží je vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/) , ktorá je rovnako subjektom určeným k mimosúdnemu riešeniu sporov vzniknutého prípadne medzi Predávajúcim a Súťažiacim.
 • Tieto informácie nadobúdajú platnosť dňa 1. 10. 2018 a sú zverejnené na webu Fanshopu, internetovej stránke Predávajúceho http://unity.cx/ a papierovej podobe sú k dispozícií rovnako na Predajne či v Stánku.

                                                                                                                            V Bratislave dňa 1.10.2018

          

                                                                                                                                           UNITY SK s.r.o

                                                                                                                                        Andrea Kreislová

                                                                                                                                              Konateľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov, informácie o spracovaní osobných údajov

 

Zapojením do Súťaže vyjadruje Súťažiaci súhlas so spracovaním osobných údajov získaných Predávajúcim od súťažiaceho v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži, a to spôsobom a za podmienok uvedených nižšie (ďalej tiež len „Súhlas“).

Pri spracovaní osobných údajov sa Predávajúci riadi hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady(EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016, tj. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov   (ďalej  len „Nariadenie GDPR“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Správcom osobných údajov  je Predávajúci.

Spracovateľom osobných údajov je popredne Predávajúci, niektoré operácie spracovania však môžu pre Predávajúceho vykonať i osoby poskytujúce Predávajúcemu IT služby a vykonávajúci pre Predávajúceho správu IT systému či ďalší poskytovatelia spracovateľských služieb (hl. marketingových či účtovných) či technológií( spoločne ďalej tiež len „Poskytovatelia“). O bližšie informácie ohľadne Poskytovateľov využitých prípadne v konkrétnom prípade Predávajúcim je možné požiadať na e-mailovej adrese info@unitysk.sk.

Príjemca osobných údajov: S výnimkou (i) vlastných zamestnancov ;(ii) prípadne využívaných Poskytovateľov; (iii) výnimočne i orgánov verejnej pomoci (ak je to potrebné pre splnenie povinností vyplývajúcich pre Predávajúceho z právnych predpisov); a (iv) prípadného odovzdania osobných údajov subjektom podieľajúcim sa na odovzdaní alebo doprave výhry v Súťaži či sprístupnenie vyplývajúceho z pravidiel Súťaže nesprístupňuje Predávajúci tieto osobné údaje žiadnej tretej osobe. O bližšie informácie ohľadne tretích osôb, ktorými sú či boli osobné údaje konkrétneho súťažiaceho sprístupnené je možné požiadať na e-mailovej adrese  info@unitysk.sk.

Účelom spracovania osobných údajov  je organizačné zaistenie a realizácia Súťaže (hl.vedenie Súťaže, jej propagácia, riešenie otázok súvisiacich s účasťou súťažiaceho v Súťaži, vyhodnotenie Súťaže, odovzdanie výhry výhercom, splnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na Predávajúceho v dôsledku usporiadania Súťaže) a propagácia a naplňovanie marketingovej stratégie Predávajúceho. Právnym základom spracovania je súhlas subjektov údajov(viď čl.6 ods. 1,písm. a) Nariadenie GDPR).

Doba uloženia osobných údajov: Najneskôr na dobu 5 let od skončenia príslušnej Súťaže (ak nezistí Predávajúci pred uplynutím tejto doby akýkoľvek dôvod pre vymazanie  predmetných osobných údajov či niektorého z nich alebo naopak, ak nebude mať Predávajúci iný právny dôvod pre ich ďalšie uloženie).

Predávajúci upozorňuje všetkých súťažiacich, že udelenie tohto Súhlasu nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou a je dobrovoľne ,bez udelenia tohto Súhlasu však nie je možné sa do Súťaže zapojiť.

Súťažiaci, ktorý udelil Predávajúcemu Súhlas, ho môže kedykoľvek odvolať, tým však nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na Súhlasu udelený pred jeho odvolaním. V súvislosti s tým Predávajúci upozorňuje , že odvolaním Súhlasu v priebehu Súťaže bez ďalšieho zaniká účasť súťažiaceho v Súťaží.

Základné práva podľa Nariadenia GDPR: (i) požadovať prístup k osobným údajom(viď čl.15); (ii) požadovať opravu osobných údajov (viď. čl.16); (III) požadovať vymazanie osobných údajov (viď. čl.17); (iv) požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov (viď.čl.18); (v) odovzdanie osobných údajov (viď.čl.20); (vi) podať sťažnosť k dozornému úradu (pre SR: Úrad pre ochranu osobných údajov) či sa obrátiť na súd. Plnenie oznamovacej povinnosti Predávajúceho ohľadne opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenie spracovania sa riadi ustanovením čl.19 Nariadenia GDPR.

Subjekt osobných údajov má tiež právo vzniesť námietku podľa čl.21 Nariadenia GDPR.

Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (ani príjemca v tretej krajine) alebo medzinárodnej organizácií. V súvislosti s usporiadaním Súťaže nekoná Predávajúci automatizované rozhodovanie ani profilovanie v zmysle čl.22 Nariadenia GDPR.

Uplatniť voči Predávajúcemu akékoľvek práva či vznášať akékoľvek otázky či žiadosti vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov je možné najmä na e-mailovej adrese info@unitysk.sk.